1954

 

 

OKSVAL VEL

 

1904 – 1954

 

 

 

 

UTGITT AV OKSVAL VEL

NESODDEN 1954

 

Trykt hos Johansen & Nielsen, Oslo 1954

(førsteutgaven)

 


Oksval Vel

 

På generalforsamling i Oksval Vel fredag den 14. august 1953 ble det besluttet å nedsette en festkomité i anledning av Vellets 50-års jubileum, og som komiteens medlemmer ble valgt:

 

Ragnv. A Larsen, formann,

Kristian Brustad,

Gunnar Elton,

Arne Johannessen,

Fredrik Saugstad.

 

Komiteen, som hadde hatt forskjellige møter til drøftelse av jubileet, kom til det resultat at man skulle holde en bryggefest den 17. og 18. juli d. å., da jubileumsdagen 18. juli falt på en søndag. Fra Oslo Kommune fikk komitéen utlånt 10 flaggstenger med flagg, fra dampskipsselskapet flaggguirlander og klappstoler, og fra gartner Andersen diverse blomster i potter til dekorasjon. Festlighetene forløp i den beste stemning, og det økonomiske resultat ved tilstelningen for voksne og barn var meget tilfredsstillende.

 

I Aftenposten nr. 316/1954 sto følgende artikkel angående Jubileet:

 

Jubileum og bryggefest på Oksval lørdag.

 

Et i sitt slag sjeldent jubileum kan feires på Nesodden i sommer, idet Oksval Vel ble stiftet den 18. juli 1904.

 

Oksval var en idyllisk, landlig plett, fjernt fra «storbyen» Kristiania, et sted hvor haren løp over veien og århane og tiur spilte i tretoppene, hvor munkene fra Hovedøen hadde satt sine spor i sjeldne blomster, og hvor sommergjestene fra hovedstaden kom for å finne fred og hvile – da et par av disse sommergjester fant ut at stedet burde ha en velforening, noen som kunne ta seg av veiene først og fremst. Den 18. juli møttes herrene Hans Bang, Edw. Bjørnstad, Chr. Rohde, Chr. Thorvaldsen, Andr. Hiorth, Christinus Hiorth, G. H. Kjeldsen, Marius Stamnes, Ferd. Thielemann, P. O. Hurup, Johan O. Larssen, Edw. Røer og Petter Holter i et hjem nær bryggen, og ikke lenge etter var vellet stiftet med noen flere medlemmer enn de som her er nevnt.

Årene gikk, og veiene ble mange. Belysningsspørsmålet kom til og ikke minst transportspørsmålet. – Flere og flere av Nesoddens eiendomsbesittere hadde ikke sin rot i Nesoddens jord, nei, tomter ble stukket ut og hus ble bygget – eller skal vi heller si hytter? – og nu om dagen heter det at om vinteren bor det 5000 mennesker på Nesodden, men om sommeren 20 000. Av disse 20 000 står 142 tilsluttet Oksval Vel, og bare 2 vel – hvorav ett har tvungent medlemsskap – har et større medlemstall enn Oksval Vel.

Jubileet feires med fest på bryggen for voksne og barn lørdag den 17. juli – helt inn i de små timer, da man i midnattstimen skal feire fødselsdagsbarnet med en rakett eller to, og en gang til høsten vil det så bli holdt en fest i et av Oslos selskapslokaler. En årlig trafikant fra 1898, J. W. Wettergreen, vil skrive Vellets historie. Styret i jubileumsåret består av John Sevje, formann, Willy Gjertsen, kasserer, Gudrun Moen, sekretær. Festkomitéens formann er Ragnv. A. Larsen.» –

Akershus Amtstidendes artikkel angående jubileet:

Fredag 16. juli  1954.

 

Fra Oksval Vels første tid.

 

Med dame under den  ene armen og fjøsløkt under den annen på geitesti til bryggen.

(Et intervju med Oksval Vels nålevende eldste medlem, rørlegger Hermansen.)

 

Oksval i Bunnefjord var en av de steder Oslofolk tidlig begynte å søke til når de skulle skaffe seg et landsted. Og nettopp på Oksval ble Nesoddens første velforening stiftet i 1904.

 

De som var med den gang og stiftet Vellet, er døde, men det lever fremdeles en mann på Oksval som kan fortelle om Vellets første tid. Det er rørleggermester Hermansen, som bor vakkert til i sin vakre, velpussede eiendom ved Øvre Movei. Han var en av dem som fikk sikret seg tomt før utparselleringen på den nordre siden av Oksvalveien begynte, og han skaffet seg selvsagt den tomten han likte best. Aprikoser har han på veggen, slanke bjerker lyser opp på tunet. Nå ja, vi skulle egentlig snakke om Oksval Vel i gamle dager, så det med hagen får utstå til senere anledning.

 

De er jo Vellets eldste nåværende medlem?

Ja, for så vidt som det ikke er noen som lever på Nesodden nå som har vært medlem så lenge som jeg. Men skreddermester Rohde som bor i Oslo, er av de eldste. Jeg har dog ikke vært medlem helt fra begynnelsen av. Jeg kom hit i 1909 og ble ansatt av Vellet. Lønnen var kr. 2,50 pr. dag og fritt hus, som Vellet til å begynne med leide av Skoklefall, men siden kjøpte. Det var ikke mer enn 16 medlemmer i Vellet den gang og ordningen for mitt vedkommende var at jeg gikk på omgang blant dem to dager ad gangen. Når runden var ferdig, var det å begynne på førstemann igjen. Slik gikk det fra tidlig om våren til sent på høsten. Om vinteren hadde jeg arbeide på Skoklefall gård.

 

Når kom De i Vellet?

I 1915. Da var kontingenten 5 kroner. Dette Vellet strekker seg over den lille, gamle bebyggelsen som var her og to større salg fra Skoklefall til folk som igjen har parsellert ut til tomter. Den første utparselleringen var på østsiden av Oksvalveien så langt opp som til riksveien og bortover til Ursvik. Oksvalveien var bare en liten gårdsvei den gang.

Det var den gang en måtte ta damen under den ene armen og fjøslykten i den andre og av og til snublet slik at både dame og lykt gikk overende.

Nå, ja, det var jo en gårdsvei som flommen herjet med hver vår. Hver vår måtte Skoklefall reparere den. Men så ble den jo lagt ordentlig, og nå er det bygdevei.

 

Det har vært bra samarbeide mellom Vellet og kommunen?

Ja, det har det.

 

Hva synes De er av de største saker Vellet har løst?

Veibelysningen. Vi skillinget sammen til den hver og en i sin tid. Men tilbake til utparselleringen. Like etter det første salget ble det solgt et annet område til herrene byggmester Singer, grosserer Nikolai Hagen og hans familiemedlem Solberg, som var i Hagens forretning. Disse herrene fikk lagt an veier på nordsiden av Oksvalveien og solgte ut.

Salget begynte i 1916 eg fortsatte til 1925. Nå er det en 30-40 hus her som hører med til Oksval Vel. Vi regner med to kjøpmenn.

 

Men det bygges jo et hus rett nedenfor Dem her? Så det blir da solgt tomter enda?

De kan skrive at det er vår store sorg at vi fikk det huset der, sier fruen. – For nå kan vi ikke sitte her utenfor døren og se på livet ved Rådhuset. Bussene, trikkene, båtene. Vi ser det nok fra annen etasje, men ikke herfra.

Ja, nå kan det jo bli litt utaparsellering av tidligere utparselleringer, sier Hermansen.

Fra det ene til det andre: Hva syns De om kloakklukten ved utløpene av hovedkloakkene fra Tangen og Oksval?

Vi kan merke lukten helt opp til oss fra bekken hvor boligbyggelags­kloakken munner ut. Og den andre kloakken, den fra Tangen. Ja, hadde det vært en privatmann som hadde lagt en kloakk slik, ville han fått straff og blitt nektet å slippe noe i kloakken. En skulle helst begynne med en kloakk fra sjøen og oppover. Nå kommer den ovenfra og stopper før den kommer til sjøen. Slikt skulle vært i orden på forhånd.

 

Har De som gammelt Velmedlem noe spesielt å si?

Ja, Vellet har gjort meget både for de fastboende og badegjestene. Uten Vellet hadde det nok ikke vært så godt.

 

Arbeiderbladet. Onsdag 21. juli 1954.

 

50-års jubilanten Oksval Vel, som har investert en million i Nesodden kommune.

 

Oksval Vel er Nesoddens eldste velforening og daterer sin stiftelse til årstallet 1904 med 16 medlemmer. Lørdag feiret vellet sin 50-års dag med stor fest på brygga. Værgudene viste seg fra sin beste side og unnlot å sende det regnvær det var truet med over alle de festglade mennesker. For det var mange, mange som feiret jubileum.

Vellets nåværende formann, John Sevje, ønsket velkommen, og så ble barnelekene satt i sving. Det var ingen mangel på deltakere så en kan si at Vellets fortsatte beståen er sikret. Og etter lekene ble barna i tur og orden kalt opp på scenen, og premiene drysset gavmildt. I alt ble det delt ut 400 premier, som var gaver fra Vellets medlemmer. Etter premieutdelingen gikk barna i tog, og samtlige fikk is. Jo, det var alle tiders fest.

Etter barnefesten ønsket arrangementskomiteens formann, Ragnvald Larsen, velkommen til de voksnes fest, og musikken satte i med noen feiende fanfarer.

Av herr Larsens tale fikk en et godt inntrykk av det veldige arbeidet Vellet har lagt ned gjennom de 50 år det har virket. Av kontante midler er det investert ca. en halv million kroner, og skal en regne med grunn­avståelsene, så kommer en opp i den nette sum av en million kroner. Det er tall som teller. Pengene og avståelsene gjelder veier, lys, vedlikehold, badestrand osv.

Vellets første oppgave var å skaffe høvelige båtanløp, og så var det å få ordnet med grunnavståelser og få hovedveien opparbeidet slik at kommunen kunne overta den. Det var i Simon Solbergs formannsdager. Så begynte arbeidet med å skaffe lys under Singers formannstid. For øvrig har det vært mange dyktige velformenn som burde vært nevnt, men en får nøye seg med å si: ingen nevnt, ingen glemt.

I dag er det blitt mange fastboende på Oksval, og sammen med alle sommerboerne har en fått i stand et utmerket samarbeid som nok skal bringe resultater.

Fra Nesoddtangen Vel ble det i anledning av jubileet overrakt en gave ved viseformannen Andersen. Det var en pent utstyrt bok til opptegning av minnedager i Vellet.

Så begynte løyerne. Ølstafetten var veldig populær, kanskje på grunn av at det var så varmt. Iallfall var deltakerne meget tørste.

Det ble forresten sagt at de fleste hadde opparbeidet en veldig tørst ved hjelp av salt sild, men hvor vidt det medfører riktighet, skal være usagt. Men sett i forhold til deltakernes dyktighet, så var det ikke usannsynlig at påstanden kunne være begrunnet.

Ballongblåsingen vakte også veldig munterhet. Og så var det dans på brygga. Stemningen var på topp. Det riktig boblet av liv. Kaffe, brus, kaker og is kunne en få kjøpt alt en ville av. Og loddsalget gikk forhåpentlig strykende.

 

Lyspærene på Oksval hang trygt da barna stiftet vel.

Jubilantene har brukt 500 000 kroner for å gjøre det trivelig på stedet.

 

Yngre Oksval Vel er en nyskapning, stiftet i fjor høst, fortalte formannen i det jubilerende Oksval Vel, John Sevje, da Arbeiderbladets medarbeider og fotograf banet seg vei gjennom ungeflokken opp fra brygga lørdag ettermiddag.

– Barna har fått sin egen velforening, for vi ønsker at de skal lære å interessere seg for stedets ve og vel og bli opptatt med noe nyttig.

 

Hva kan da barna gjøre av velforeningsarbeid?

Det er mye det. I vinter har de strødd sand på veiene. De strør på den ene siden av veiene, der de voksne skal gå, så kan de selv skli på den andre siden. Barna hjelper oss også med forskjellig i forbindelse med møter, bringer ut flygeblad osv.

 

Dere har altså praktiske resultater av dette velforeningsarbeidet?

Ja, for første gang i Vellets senere historie var det i år ingen knuste lamper i veibelysningen.

Men barna har ikke hare plikter, de får mye igjen for medlemskapet i Yngre Oksval Vel, forteller formannen videre. Det blir arrangert turer for barna – til museene og hagen på Tøyen. kinobesøk og annet som skaffer barna adspredelse og aktiviserer dem.

Oksval Vel ble stiftet 18. juli 1904, og er den eldste av de 27 velforeningene som nå virker innenfor Nesodden kommunes grenser. Feiringen av 50-års jubileet tok til lørdag med bryggefest. Medlemmene hadde utført et veldig forberedende arbeid. Danseplassen på brygga var smykket med fargerike signalflagg, og fra ti hvite flaggstenger vaiet store norske flagg i sommerbrisen. Det var satt opp boder for underholdningen, servering m. m., og det hele var arrangert med slik omtanke og sans for skjønnhet, at ingen av dem som reiste med Bunnefjordbåtene lørdag kunne unngå å se at det var stor jubileumsfest på Oksval.

Ettermiddagen var barnas. Alle barna deltok i sin fineste puss. Det var arrangement for store barn, mellomstore (7 til 10 år) og for de minste (under 7 år). Eggeløp, potetløp og andre konkurranser avløste hverandre, og alle fikk premier. Tilstelningene for barna sluttet kl. 20, og da var det ungdommene og de eldres tur til å more seg med musikk og dans til fyrverkeriet sluttet bryggefesten ved 24-tida.

Formålet med bryggefesten ble det gjort rede for i korte taler av velformannen John Sevje og formannen i festkomiteen Ragnvald A. Larsen. Larsen fortalte også trekk av Oksvals historie, som går helt tilbake til middelalderen, da Hovedøyas kloster eide gårdene på Nesodden. Oksvalnavnet kommer av at det var på dette stedet munkene samlet oksene for å slakte dem og føre kjøttet videre til klosteret.

Det Oksval vi kjenner i dag, fører sin historie tilbake til 1898, da eieren av Skoklefall gård begynte å selge strandtomter til folk i hovedstaden som ønsket å bygge seg sommerhus og villaer. Nå er det utskilt 200 parseller av denne gården. Ved århundreskiftet var det bygd så mye at det ble behov for dampskipsanløp og veier m.m. Det var disse saker som gjorde det påkrevd å stifte velforening. Initiativtaker og formann de første 15 årene var høyesterettsadvokat, senere dommer Hans Bang.

Det er ikke små oppgaver Oksval Vel har tatt opp og gjennomført i det halvsekel velforeningen har virket. Blant de mange sakene Ragnvald A. Larsen gjorde rede for, nevner vi at Vellet har fått anlagt 6 kilometer veier, som Vellet stadig holder vedlike bare med en minimal støtte av kommunen. Han opplyste at Vellet har investert en halv million kroner i veier, veibelysning, brygge, badestrand m. v. Til dette kommer så den arbeidsinnsats som Vellets medlemmer har ytt ved dugnad av forskjellig art.

Medlemmene av Oksval Vel har imidlertid hatt glede av alt dette strevet – de har skapt seg et virkelig herlig sted å bo og feriere på i sommerferien.»

 

Den 15. august 1954 på generalforsamlingen i Oksval Vel ble der valgt ny festkomité, nemlig:

Sverre Elliassen,

Hans Johan Hebel,

Gudrun Moen,

Per Nissen,

J. W. Wettergreen.

 

Det ble besluttet å holde en festlig tilstelning for Oksval Vels medlemmer med damer den 6. november 1954 i Drammensveien 43, Oslo, i anledning av jubileet, da så mange av Vellets medlemmer har sin faste bopel i Oslo.

 

Når man skal begynne en 50-års beretning om Oksval Vel, bør man vel først og fremst komme inn på hvor meget landet har hevet seg i de 50 år som er hengått siden Vellet ble stiftet. Man kan vel nokså trygt regne med en stigning av landet på 30 til 40 cm om ikke mer. Dette ser man best nede i bukten like ved bryggen hvor blåskjellene er vitret bort og gått over til jord.

Ved lavvann kan man nå spasere meget lenger ut til vannkanten enn før, og ved høyvannstand går vannet ikke på langt nær så høyt opp som før, selv ved storflod. Det samme ser man på badestranden.

Omkring starten av Vellet for ca. 50 år siden bodde der her kun noen få familier hele året rundt. En eksklusiv flokk av solide Oslo­borgere slo seg ned på Oksval på Nesodden (Oksval var dengang å betrakte som nr. 1 på Bunnefjordsiden). I Aftenpostens artikkel på side 30 i 40-års beretningen vil man finne de personer som var med på å stifte Vellet. Disse Osloborgere ville ha et sommersted med ganske stor tomt fra et par mål og oppover med badestrand og badehus like i nærheten av byen. Dit kunne de reise og nyte det fredelige landliv som alle lengter etter, etter en lang, kald og slitsom vinter i byen. Arbeidstiden var nok atskillig mer enn 8 timers dag den gang. Oksval ligger jo ikke mer enn en halv times dampskipstur fra byen. På sine rummelige sommersteder kunne de ta imot venner og bekjente og nyte sommerens varme, lyse dager og netter med måneskinnet over Bunnefjorden som noe av det vakreste man kan oppleve. Det var ingen sjeldenhet at gjestene overnattet der ute fra lørdag til mandag om sommeren og ofte ble der i flere dager. Et typisk eksempel på dette var en av Oksvals største landstedseiendommer, nemlig Bakkegården, ca. 18 mål, som ligger rett opp fra bryggen og har en rekke værelser i annen etasje, sikkert beregnet på nattegjester. Et bilde av dette hus vil man finne på side 38 i 40-års jubileumsheftet. Fra denne eiendom er i 1954 solgt 2 boligtomter.

At gjestene ble godt bevertet, er det ingen tvil om, da gjestfriheten sto høyt i kurs dengang. Det var ingen hushjelpsorger av betydning, man hadde gjerne en og  to hushjelper med seg på sine landsteder. Det var en lang og slitsom arbeidsdag for disse mennesker, og betalingen var ikke avskrekkende i forhold til dagens priser. Lønnen kan sikkerligen anslåes til noe omkring 10-20 kr. pr. måned samt kost og losji. For tiden er vel lønnen 150-300 kr. pr. måned.

Til ens eiendom hørte vanligvis også badehus og badekum hvor damer, når de badet, var kledd i ballongbadedrakter av bomull og luer (hetter) av oljelerret. Det var fastsatt en badetid for damer og en for herrer. Ingen innblanding i badelivet altså. Det var ofte ville og kåte hyl fra damenes side når seilbåter, robåter e.l. kom på for nært hold og ville titte på det svake kjønn. På gammeldags vis var dette roman­tikk. Badet damene utenfor badehuset, kunne det nok forekomme at de mannlige personer var litt frampå og tittet bak knauser og trær. 40-50 år er nå gått hen, og den slags foreteelser eksisterer ikke lenger, men hører fortiden til. Nå bader kvinner, menn og barn sammen, og det er helt naturlig.

Når man gikk til det skritt å danne et vel, var sikkert tanken den at man ved en gjensidig og samlet opptreden kunne få rettet på de verste mangler ved å bo på landet på sine sommersteder. – I første rekke gjaldt det dampskipsforbindelser, veier, arbeidshjelp, handelssted, elektrisk lys m. m. Man måtte ha hjelp til å opparbeide og ha tilsyn med sine hager og vedlikehold av sine hus. De samme forhold gjør seg gjeldende den dag i dag. Dengang var tomte- og byggeomkostninger på hus meget rimelige på Oksval. Som et eksempel på framgangen i disse 50 år kan man nevne at man nå har 3 landhandlerier. Oksval Vel er nå det tredje største vel på Nesodden etter Nesodden Fellesvels oppgaver. Det har vært en rivende utvikling Oksval Vel har gjennomgått i de siste 30-40 år. Oksval har ca. 6,6 km samlet veilengde, lys på veier er skaffet, nytt bryggehus er bygget, alt gjort av Vellets medlemmer. Bebyggelsen gikk til å begynne med langs strendene, men dro seg litt etter litt oppover mot Tangenveien og høydedraget rett opp for bryggen. senere kom bebyggelsen i retning av Ursvik. For øvrig hen­vises til Oksval Vels historie inntatt i Vellets 40-års beretning.

Oksval Vel har også etter krigen bekostet en felles badestrand med badeflåte og stupebrett like ved bryggen og en badestrand som ligger litt lenger syd. Her foregår det et muntert og livlig badeliv om som­meren når været er godt og varmt, men i de siste år har dessverre været gjort at badelivet har vært mindre livlig. Bekken ned til badestranden er også blitt regulert, men man har den ubehagelighet at en kloakk fra nybebyggelsen på Oksval munner ut i bekken som går mot sjøen og kan gjøre badevannet til sine tider mindre bra. Man har jo også ubehageligheter med badevannet som følge av forurensning fra skip og kloakkutløp fra Oslo. Under den siste store verdenskrig merket vi dette mangen engang på en alt annen en behagelig måte både fra krigs- og handelsskipenes side. Strendene ble formelig svarte av olje.

 

Fellesvellets Avis

April 1954

 

 

Nesodden Dampskibsselskaps program:

 

Å sjalte ut de eldste dampdrevne båter med motorer.

Istedet: nye , motorer – turbiner eller atomdrevne.

Hvordan selskapets nybygninger vil bli konstruert.

 

Fra våre velforeninger kommer av og til skriv til Fellesvellet an­gående kommunikasjonene på Nesodden. Fellesutvalgets styre hadde for en tid siden et møte med representanter for Nesodden Bundefjord Dampskibsselskap, hvori deltok formannen i direksjonen, ingeniør Ludv. C. A. Lystad, disponent Fredrik Olsen og kontorsjef Trygve Ramton.

Fra Fellesvellet deltok formannen Ragnv. A. Larsen, Odd M. Hägh, John Lund, Bjarne Johansen og Erling Lian.

Vi mener å kunne fastslå at møtet var positivt. og at et fortsatt saklig samarbeid skulle kunne gi de beste resultater for alle oss, som er interessert i å komme fram og tilbake til Nesodden. Det ble lagt stor forståelse for dagen fra selskapets side under konferansen.

 

Fra Fellesvellet var det på forhånd sendt selskapets administrasjon et lengre skriv om en rekke forhold vedrørende ruter. En pekte videre på noen av de situasjoner hvor det mangler tilfredsstillende båt- og bussforbindelse.

Vi benyttet denne anledning til å få et intervju med formannen i Nesodden/Bundefjord Dampskibsselskaps styre, ingeniør Lystad.

 

Hva mener De så om det innledende samarbeid? spør vi.

Som vi framhevet på møtet den l8. februar, er vi selvsagt villige til å forandre rutene når disse derved kommer til å passe bedre for det reisende publikum og distriktet. Alt under forutsetning av at forandringene kan utføres med det båtmateriale vi har. Det gleder oss at det er kommet i stand et godt samarbeide mellom Nesodden kommune. Fellesvellet, publikum og trafikkomitéer og selskapet. Hvilket er første betingelse for at trafikkspørsmålet kan løses noenlunde tilfredsstillende.

 

Hva er selskapets program for framtida?

Vi har siden 1950 ombygget båtene «Drøbak», «Nesodden», «Oksvald» og «Nesoddtangen» og erstattet dampmaskinene med motorer. Videre har vi kjøpt og modernisert motorbåten «Vika». Vårt program videre er å modernisere det båtmateriell en har, fortsette å sjalte ut de eldste dampdrevne båter og bygge nye motorer, turbin- eller atomkraftdrevne i stedet. Dampturbiner installeres for tiden i stor utstrekning i hurtiggående passasjer- og lasteskip. Dette med nybygning er selvsagt avhengig av at regnskapet hvert år viser et rimelig overskudd slik at en har bankenes og publikums tillit. Vi regner ikke med tilskudd fra stat eller kommuner. Aksjekapitalen burde økes med en halv million, men det lar seg neppe gjennomføre. Skattelovene hindrer avsetning til nybygningsfond.

 

De nevnte ny båt. Blir denne da av den meget omskrevene sjøbusstype?

Uttrykket «sjøbuss» i skipsteknisk terminologi er en lett konstruert båt, som ikke kan gå i is og heller ikke tåler harde støt mot brygger. Hvis f. eks. en sådan lett bygget båt skulle anløpe Nesoddens brygger under nordvest kuling med derav følgende stor sjø, så ville den side som lå mot bryggen trykkes inn. Sjøbusser egner seg derfor ikke på Nesodden.

 

Hvordan mener De så en ny båt bør konstrueres?

En ny båt for trafikken Oslo-Nesodden må konstrueres for å til­fredsstille følgende:

 

1. Skrogets styrke basert på å trafikere Nesodden hele året, og også kunne gå i is i vinterhalvåret.  De dekk hvorfra iland- og ombordstigningen skal foregå, må være nærmest mulig i høyde med bryggene ved normal vannstand.

2. Fart på prøvetur 14 1/2 mil, hvilket vil bli 13 til 13 ½ mil i daglig rute. 1 motor og 1 propell.

3. For ca. 350 passasjerer.

4. Passasjerer må kunne komme ombord og i land forut og midtskips, slik at tiden ved bryggene blir kortest mulig.

5. God stabilitet med fullt passasjerantall uten ballast.

6. Moderne konstruert og utstyrt i salonger og lugarer, sentralvarme, trekkfri og god ventilasjon beregnet på både sommer- og vintertrafikk.

 

Hva er Deres syn på utviklingen med hensyn til trafikken Oslo­Nesodden og på Nesodden?

Nesoddens konstruksjon fra naturens side er slik at båt- eller fergetrafikk bare til Nesoddtangen ikke kan bli tilfredsstillende, selv ikke i vintertiden. Bebyggelsen ved sjøen på Nesoddens øst- og vestside er beregnet på båttrafikk hele året. Det er lang vei fra bryggene til bussholdeplassene, spesielt på østsiden. På vestsiden er avstanden fra bryggene til hovedveien ikke så lang, men der er bratte bakker alle steder fra og med Flaskebekk til og med Søndre Spro. Eldre folk ville simpelthen ikke klare å gå opp og ned disse bakker, spesielt når der er snø og/eller isholke. Vi baserer derfor våre planer på at båtene må trafikere bryggene på øst- og vestsiden av Nesodden hele året rundt.

 

De nevnte Nesoddens konstruksjon fra naturens side. Men det kan vel rettes på det?

Ja, hvis det var eller kunne bli veier langs sjøen fra Nesodtangen og sydover på både øst- og vestsiden, så ville sannsynligvis båtforbindelsen bare Oslo-Nesodtangen være tilfredsstillende i vintertiden.

 

Men den store forstadsbebyggelsen?

Ja, hvis bebyggelsen på nordre Nesodden fortsetter, så er det sannsynlig at bilfergeforbindelsen Oslo-Nesodtangen blir aktuell. Når dette prosjekt skal settes ut i livet, må Oslo bygge fergeleie i Oslo og Nesodden kommune eller Statens Veivesen bygge fergeleie på Nesodtangen. Vi regner brygger og fergeleier som en avslutning på en vei og dermed en del av denne.

 

Hva mener De så om busstrafikken på Nesodden?

Busstrafikken har og får store oppgaver å løse, ikke minst med forbindelsen mellom de forskjellige steder på Nesodden. For en del år siden var det oppsatt et program for rundkjøring. Nesodtangen – Kirken – Fjellstrand – Nesodtangen og omvendt, og dette blir sannsynligvis aktuelt i den nærmeste framtid. Men moderne busser er kostbare, og veiene egner seg neppe for stor trafikk. For øvrig synes jeg J. Treider, Nesodden Bilruter, har vært meget flink på dette punkt. De fleste er naturligvis klar over at det ikke lar seg gjøre å tilfredsstille alle krav og ønsker. Menneskenaturen er slik at alt skal bli bedre, og kravene stiger hurtigere enn utviklingen for øvrig.

 

Broprosjektet ved Brevik?

Jeg var med på befaring med en av våre båter i fjor, hvor det var med en rekke representanter for Statens Vegvesen og distriktene der ute. Det ble framlagt en plan om hvordan bro- og veispørsmålene i forbindelse med broen var tenkt løst. Det ble opplyst at veilengden fra Oslo til Nesodden ville bli ca. 10 km kortere når broen var bygget, sammenlignet med den nåværende vei rundt Bundefjorden ved Nesset. Hvis en bro skulle bygges, skulle den etter min mening planlegges meget lengre nord på Nesodden. Omkostningene ved å bygge broen og veibygningen på Nesodden og på østsiden av Bunnefjorden vil etter min mening bli så store at det ikke står i noe som helst forhold til den nytte en får. Det meste av passasjertrafikken til og fra Nesodden vil utvilsomt måtte gå med båtene. Staten har så vidt jeg forstår ingen overflod av penger, og broprosjektet kommer etter min mening ikke til å bli gjennomført i de første 10-20 år.

 

Fram for bedring av Nesoddens kommunikasjoner

 

Saklig og positiv vilje preger forhandlingene som er opptatt av Fellesvellet med de interesserte parter!

 

I tilslutning til vårt intervju med formannen i Nesoddens Dampskibsselskaps styre, ingeniør Ludv. C. A. Lystad, inntatt i dette nummer, gjengir vi Fellesvellet, skriv til selskapet som var foranledningen til det møte Fellesvellets styre fikk med selskapets representanter.

Fellesvellets skriv var datert 3. februar sistleden og var følgende:

 

Når vi i dette tilfelle sender Dem et skriv fra medlemmer av Oksval Vel, gjør vi det fordi vi mener det er en del positiv kritikk i skrivet om rutene.

Hvis selskapet kan finne utvei til imøtekommelse av ønskene på enkelte punkter, bør dette forsøkes. Er det umulig av økonomiske eller andre grunner, vil vi gjerne svare med selskapets egne ord.

Skrivet fra Torvvik Vel kommer inn på saker som er oss ukjent.

Fellesvellets styre vil være takknemlig om De tok disse skriv opp til vurdering. Vi er klar over at saken vel rettelig hører hjemme i Samkjøringsrådet, men vi er ikke overbevist om nytten av å sende det dit sålenge det er selskapet alene som kan gjøre noe i disse saker. Mener selskapet å kunne gi vårt styre en muntlig orientering, møter vi gjerne til tid og sted De bestemmer.

 

Ærbødigst

For Nesodden Velforeninger

Ragnv. A. Larsen.

 

 

Sammen med dette skriv ble oversendt gjengivelse av en artikkel fra Aftenposten undertegnet: Medlemmer av Oksval Vel og skriv fra formannen i Torvvik Vel, Jan Henriksen.

Vi gjengir artiklen fra medlemmer av Oksval Vel i Aftenposten, da en under møtet med selskapets representanter bl. a. punktvis gjennomgikk denne. Artiklen i Aftenposten var følgende:

 

I et intervju med ordfører Langfjell i Aftenposten for 6. januar 1954 står det så forlokkende at det er ordførerens inntrykk at Nesodden «nu har fått en tilfredsstillende båt- og bussforbindelse med de omkring­liggende kommuner» og at «de klager som av og til fremkommer nok ikke alltid er berettiget».

I den anledning vil vi gjerne på mange Nesoddenboeres vegne påpeke noen av de situasjoner hvor det mangler tilfredsstillende båt- og bussforbindelse. Vi taler vesentlig på vegne av beboere som er så heldige at de enten kan bruke båt direkte til sin brygge, eller båt og buss (Tangen) til et passende sted på Nesodden. Det bor nemlig mange langs vannet som har liten interesse av å bruke buss, da de har altfor langt veistykke fra sitt hjem til bussholdeplassen og dette veistykke medfører forferdelige motbakker.

 

  1. Hvis man en alminnelig hverdag vil gå i teatret, må man reise fra Nesodden med en båt som kommer inn til byen klokken 8.25, hvilket medfører over 1 1/2 time «bortkastet» i Oslo. Man må da finne på noe å foreta seg i denne tid, enten gå på lydfilmavisen eller på en kafe for å slå tiden i hjel. Dette blir selvsagt et ekstra tillegg til teaterbilletten. Det var meget man kunne «fått unna» eller foretatt seg hjemme i 1 1/2 time, for ikke å snakke om hvor man må sluke maten hvis man kommer hjem med 16.30-båten fra Oslo og så skal tilbake igjen med den båt som går fra Tangen klokken 18.00.
  2. Denne 18-båten som passer for en 19-forestilling, har lørdag ingen korresponderende bussforbindelse i det hele tatt. Riktignok går der en båt fra Tangen klokken 18.25, som har bussforbindelse, men da den kommer til Oslo 18.50, blir det bare de aller nærmeste kinoer man kan nå i løpet av 10 minutter. Atpå til må man da ha skaffet billetter på forhånd, hvilket er tungvint og vanskelig for de aller fleste.
  3. Skal man hjem etter en teaterforestilling (som kanskje slutter 22.15, kanskje 22.45), så må man pent slå i hjel en ny time før man får båtleilighet, for mellom klokken 21.30 og 23.30 går det ingen båt i det hele tatt i vinterhalvåret, den halvpart av året da man på Nesodden har tid og lyst fil å gå på kino.
  4. Hvis en far eller mor vil la sine barn komme på barneforestillingen på et av teatrene (eller en 17-forestiliing på kino), må de reise fra Nesodden med en båt som går derfra 14.50 (vestsiden) og før klokken 14 fra Bunnefjordsiden. Disse båter kommer til Oslo i heldigste fall klokken fra Bunnefjordsiden allerede klokken 14.00. Enhver kan da regne ut hvor lang tid familien må slå i hjel før forestillingen begynner. Atter utgifter til konditori eller hva man nu kan finne på.
  5. Hvis man en søndag ønsker å gå i en Oslokirke, må man reise fra Nesodden med en båt som i heldigste fall kommer til byen klokken 9.45 (Tangen), fra Bunnefjordsiden klokken 8.35. Tenk på det, å gå i Oslo en søndag formiddag fra klokken 8.30 morgen. Minst 2 timer bortkastet. Ja, det lar seg nesten ikke gjøre å gå i en Oslo­kirke en søndag selv om man er buden i barnedåp eller konfirmasjon, for i de to timer er det praktisk talt ingen steder å gå hen, ikke en kino, ikke et museum, ikke andre restauranter enn jernbanerestauranten, såvidt vi vet.
  6. Hvis man i omvendt orden ønsker å gå i Nesodden hovedkirke – man kan jo ha gjester som ønsker å se den gamle, vakre kirke, eller man kan føle trang til selv å gå akkurat den søndagen – så får man en «passende» buss som går klokken 9.30 fra Tangen. Turen med buss til kirken tar ca. 15 minutter, så man kommer jo mer enn tidsnok fram når gudstjenesten begynner klokken 11.
  7. Men hjemover fra kirken finnes der ingen buss før klokken er nærmere 14, og gudstjenesten slutter mellom 12 og 12.30. Heller ikke er det noe å foreta seg i ventetiden.
  8. Et pussig trekk til ved våre rutetabeller for vest- og østsiden er at båtene svært ofte avgår på samme tid til eller fra øst- og vestsiden, mens det iallfall kunne ha hjulpet en del av trafikantene hvis de hadde kunnet velge mellom båter som gikk med 1 times senere avgang enn den tilsvarende på motsatt side. Men nei, hvis en båt kommer til Oslo fra Bunnefjord klokken 14, så kommer tilsvarende båt fra Tangen klokken 13.50, en fra Bunnefjord klokken 17.10, så også en fra Tangen klokken 17.10, en fra Bunnefjord en søndag klokken 19.00, så også fra Tangen klokken 19.00, mens de to neste båter kommer henholdsvis klokken 21.15 og 21.05 (søndager). Her finnes ingen smidighet. Hvor passende hadde det ikke vært om f. eks. en av båtene hadde kommet til Oslo klokken 18.30 i steden for at begge to skal komme inn til byen klokken 19.

 

Dette er noen eksempler:

 

Man skulle nesten tro at de som har lagt opp rutene, ikke selv forstår hva de betyr i praksis. Svært mange innflyttere på Nesodden (de fleste?) vil komme fra Oslo. Vi har våre venner og kjente i Oslo. Vi har våre interesser i kinoer, teatre, folkeakademiforedrag, språkundervisning, musikk- og annen undervisning (å følge studentenes friundervisning er nesten utelukket), foreninger etc., etc. i Oslo, men det ser ut som om de som steller med rutetabellene her ute, er Nesoddenboere som har sitt arbeid, sin omgang og sine interesser på Nesodden, og som mener troll, vær deg selv nok.

Mange av oss som er nykommere på Nesodden, er blitt glad i naturen herute, stillheten, uberørtheten, våren og sommeren, ja, vinteren med, og – så rart det enn høres – båtturene i allslags vær, men vi har ofte en sterk følelse av at vi virkelig bor de 4-5 milene fra Oslo som veikryssskiltene viser.

Når hertil kommer at båtreisen mellom Oslo og nærmeste brygge på Nesodden koster kr. 1,70 (halvårsbillett kr. 43,33 pr. måned), korteste bussreise kr. 0,60, at det ikke blir tillatt mer enn 2 klipp på hvert rabattkort, at disse rabattkort er ugyldige søndager i sommersesongen, så man må betale full pris, så forekommer det oss at ordfører Langfjell ser temmelig lyseblått på den «tilfredsstillende båt- og bussforbindelse – iallfall mellom Nesodden eg nabokommunen Oslo».

 

Møtet mellom Selskapet og Fellesvellets styre den 18. februar ble satt kl. 14.00. I anledning de ovennevnte dokumenter ga ingeniør Lystad en orientering angående ruter etc., og uttalte at Selskapet var villig til å gjøre forandringer i rutene i den utstrekning dette kunne la seg gjøre uten å gripe inn i avgangstider fra Oslo eller lignende.

En gikk så over til å behandle hvert enkelt punkt i artikkelen og ble enige om en del forandringer. Til slutt enedes man om at Selskapet skriver til Fellesvellet og bekrefter at rutene kan forandres, slik man ble enige om. Når Fellesvellet har mottatt skrivelsen, forelegger Felles­vellet saken for Trafikkkomitéen på Nesodden. Forutsetningen for at båtrutenes forandring med hensyn til kl. 23.00 og kl. 24.00 om aftenen, er at det blir korrespondanse med buss på Tangen til disse båter. For­andringen gjelder vinterrutene.

 

Selskapets skriftlige svar:

 

Den 19. februar, dagen etter omtalte møte, mottok Fellesvellet følgende skriftlige bekreftelse:

 

Ad ruteforbindelsen Oslo-Nesodden.

Henholdende til det oversendte inserat fra medlemmer av Oksval Vel samt vårt orienterende møte i går bekreftes at følgende ruteforandringer kan foretas hvis dette trafikkmessig menes å være forbedringer og Nesodden Bilruter kan forandre eller utvide sine ruter der hvor det er påkrevet:

 

Pkt. 1.

Noen teaterbåt til Oslo fra Nesodtangen kan p. t. ikke skaffes. men vi mener å kunne få den nåværende rute fra Blylaget kl. 19 hverdager (unntatt lørdag) en del tidligere så den kan være i Oslo ca. kl. 19.50. Bussforbindelse på Oksval kl. 19.25 ønskelig.

 

Pkt. 2.

Dette er jo bare avhengig av hvorvidt Nesodden Bilruter kan skaffe bussforbindelse med båten fra Nesodtangen kl. 18 også lørdager.

 

Pkt. 3.

Vårt selskap kan – hvis ønskes – la båten gå fra Oslo kl. 23.00 og kl. 24.00 (istedenfor nå kl. 23.30 og kl. 0.15) hverdager (unntatt lørdager). Dette under forutsetning av bussforbindelse med begge turer.

 

Pkt. 4.

Det eneste vi p. t. kan klare her er å la båten fra Blylaget kl. 16 hverdager (unntatt lørdager) gå tidligere slik at den er i Oslo ca. kl. 16.50. Bussforbindelse på Oksval kl. 16.25 ønskelig.

 

Pkt. 5.

Å skaffe kirkebåt til og fra Oslo søndager lar seg p. t. ikke ordne.

 

Pkt. 6.

Dette er en sak som bare berører Nesodden Bilruter.

 

Pkt. 7.

Det samme.

 

Pkt. 8.

At båtene på begge sider av Nesodden for en del har samme ankomst­ og avgangstider skyldes jo at de trafikerer to forskjellige distrikter selv om beboere av nordre Nesodden for en del kan benytte begge veier. Dessuten er returrutene som regel avhengig av turrutene og av bussforbindelsen på Nesodtangen og Oksval. Det er ikke mulig – innenfor selskapets økonomiske ramme – å opprettholde forbindelse som tilfredsstiller alle våre trafikkanters forskjellige interesser.

Nevnte båt til Oslo søndag em. kan dog for Bunnefjordsidens vedkommende være i Oslo ca. k1. 18.30 ved en ruteforandring som er spesifisert nedenfor.

 

 

Pkt. 9.

Å holde sene kveldsbåter til Oslo fra begge sider av Nesodden makter ikke vårt selskap økonomisk – selv om vi er oppmerksom på ønskeligheten av dette.

Det er i inseratet fra medlemmer av Oksval Vel ikke nevnt noe om at det går båt fra Nesodtangen kl. 21.45 til Oslo samt hver torsdag fra Oksval kl. 22.45.

 

* * *

 

Utenom de her nevnte forandringer kan det for Bunnefjordrutens vedkommende tas under overveielse å regulere rutene søndag em. slik at f. eks. kinointeresserte blir mer imøtekommet enn hittil. Eventuelle forandringer kan bli følgende:

 

Kl.

13.20

fra

Blylaget

forandres

til

13.00

med

ankomst

Oslo

kl.

14.20

»

16.00

»

Oslo

»

»

14.30

 

 

 

 

 

»

16.50

»

Fjordvangen

»

»

16.00

»

»

»

»

16.45

»

17.00

»

Knardal

»

»

16.30

»

»

»

»

16.45

 

 

Det blir da i tilfelle aktuelt å la siste båt til Oslo gå fra Kjærnes kl. 19.30 i vintertiden.

 

* * *

 

Det vil ikke bli gjort noen forandringer i den någjeldende vinter­rute, eventuelle forandringer må foretas etter som selskapet finner det mulig – det er jo forskjellige tider i sommer- og vinterrutene som spiller inn – og alle de her nevnte forandringer kan neppe i sin helhet gjennomføres før fra høsten 1954. Det er jo også særlig vinterrutene det gjelder.

Når saken er forelagt for Nesodden Bilruter og for Trafikknemnda i Nesodden, venter vi å høre nærmere fra Dem.»

 

Da Nesodden Bilruter i høy grad er interessert i disse spørsmål. sendte Fellesvellets styre den 9. mars en skriftlig henvendelse til rutebileier Johs. Treider, ledsaget av nevnte artikkel fra Aftenposten samt protokoll fra det møte en hadde med dampskipsselskapet den 18. februar. Man framsatte i dette brev de punkter som kunne berøre Bilrutenes interesser.

Det arbeides som en vil forstå, videre med disse saker. Rutebileier Johs. Treider har også stilt seg forståelsesfull og positiv til et samarbeide med Fellesvellet.

Vi tror sikkert alle som er interessert i Nesodden vil følge det videre arbeid med den største interesse.

Det er bare å håpe at den saklighet og positive vilje til samarbeid mellom de her nevnte ledd vil smitte over på Nesoddens Trafikkkomité og i siste instans – samferdselskonsulenten.

 

 

Yngre Oksval Vel

 

Noe for andre velforeninger.

 

Den 16. september 1953 var barn i alderen 7-14 år kalt sammen til et møte i bryggehuset på Oksval. Meningen var å forsøke å få stiftet en forening for Okvals fastboende barn med oppgaver av forskjellig art og med et styre analogt med det eksisterende Oksval Vel.

Møtet ble ledet av Oksval Vels nåværende formann. John Sevje, med bistand av Willy Gjertsen og Gudrun Moen (kasserer og sekretær). Sevje orienterte de 25 frammøtte om foreningens oppgaver: fritids­beskjeftigelse, fellesturer i skog og mark og på idrettsplass, besøk i museer, ordensoppsyn på bryggen og langs veiene, assistanse ved sand­strøing så denne levner plass til aking, utlån av bøker osv.

Etter høytlesning av en bok (som vil vare i 5-6 møter), var det bevertning og inntegning av 21 medlemmer. Årskontingent er kr. 0,50 med tilskudd fra Oksval Vel på kr. 25.00 pr. år.

Etter årsskiftet har Yngre Oksval Vel – fortsatt sine 14-daglige sammenkomster for piker og gutter. Det har vært høytlesning, leker, skyteøvelser osv. Dessuten holdes 2 ganger i uken løvsagkurser ved bryggeformann Dahl for gutter og syforening hver 14. dag hos frøken Moen for piker. Juletrefesten 8. januar hadde samlet ca. 80 barn. Der var gang rundt juletreet, musikkunderholdning. Utlodning, julenisse samt bevertning. Senere har det vært holdt skirenn, 14. februar, med følgende resultat:

 

Klasse 7-9 år: 11 deltagere med Carl-Otto Veidahl, tid 7.45 (1. pr.), Sigmund Grevstad, tid 8.58 (2. pr.) og Knut Johnsen, tid 9.15 (3. pr.).

Klasse 10-12 år: 5 deltagere med Asbjørn Boyesen, tid 7.50, Jan Erik Hansen, tid 7.56 og Ragnar Johnsen, tid 8.05.

Piker: 2 deltagere med Berit Kopperud som nr. 1 (tid 11.18) og Gerd Haug (tid 11.55).

Klasse 12-15 år, gutter: Ragnar Boyesen, tid 18.20 (2 runder). Der var stor stemning på premieutdelingen med et par små sølvpremier, diplomer osv.

 

Yngre Oksval Vel har også arrangert tur til akvarieutstillingen i Oslo. 15 deltagere hadde møtt fram, og da en hadde studert akvariene en times tid, toget en ned til lydfilmavisen hvor særlig de forskjellige sportsbegivenheter med «Hjallis» og andre stjerner holdt interessen fangen, så det nesten var vanskelig å rive seg løs for å nå 19.30-båten hjem til Nesodden.

 

 

Bryggehuset

 

Oksval Vel har gjennom bidrag fra Vellets medlemmer i form av loddsalg og ved å bevilge penger av Vellets kontantbeholdning fått bygget nytt bryggehus etter siste verdenskrig, inneholdene venterom, varebod og uværsskur. Dette kostet ca. kr. 13 000,-. Bryggehuset blir av Vellet også benyttet til møter, fester, generalforsamlinger etc. Nøkkel til venterommet kan Vellets medlemmer få kjøpt i Vikas Farvehandel, Rosenkrantzgaten, mot framvisning av medlemskort.

Ved denne ordning kan medlemmene få adgang til venterommet i uvær og vintermånedene. Erfaring har nemlig vist at hvis vente­rommet står åpent dag og natt, kan det bli benyttet til formål som ikke er i Vellets interesse.

Telefon er innlagt i vareboden, og ved henvendelse til vaktmannen kan man få adgang til å benytte telefonen. Slik som telefonen er anbragt, er denne adgang for tiden sterkt begrenset og ikke helt tilfredsstillende for medlemmene. Bryggehuset er forsynt med elektrisk lys og oppvarmes med elektrisitet.

En gang om året i juli/august pleier Oksval Vel å holde en bryggefest for sine medlemmer for å forsøke å få Vellets medlemmer mer i kontakt med hverandre og opparbeide et godt samhold. Disse tilstel­ninger har år om annet vært godt besøkt, og det økonomiske resultat av tilstelningen har i de siste årene vært tilfredsstillende og en god hjelp til Vellets faste, årlige utgifter.

 

 

Bebyggelsen

 

Bebyggelsen på Oksval var til en begynnelse begrenset til området nede ved sjøen. Dette må regnes til den første byggeperiode. Man ville ha kort vei til bryggen. Den annen byggeperiode kommer etter den første verdenskrig 1914/1918, da Nesodden Tomteselskap kjøpte opp terrenget rett opp for bryggen av Olaf Skoklefald. Her ble tomtenes størrelse fastsatt til ca. 3 mål, og en av disse lå opptil 50-60 meter over havet og fikk derved nyte mer godt av den ettertraktede ettermiddagssol, enn de tomter som lå nedover mot dampskipsbryggen i skyggen av åsryggen.

I 1930-årene kommer så den tredje store byggeperiode ved grosserer Hesstvedts kjøp av et større areal mot Ursvik som han parsellerte ut. Her var tomtene noe mindre.

Med den fjerde byggeperiode begynner Oksval å gå over fra landstedsbebyggelse til havebebyggelse. Husene, 1- og 2-mannsboliger, ligger ved riksveien Tangen-Oksvalkrysset. Disse hus er beregnet på helårsbeboelse.

Overalt på Oksval har hver den som har kjøpt seg en tomt for å bygge bolig, nedlagt et kolossalt arbeid ved ryddiggjørelse av tomter. Det er en ren fornøyelse å gå og se hva hver enkelt eier har maktet og klart å få ut av tomten sin. Stein og fjell er det nok av på Nesodden. Men den lille jorden som finnes, må være bra, for alt mulig gror der ute, men mer jord og gjødsel trenger alle. Den rivende utvikling som foregår overalt, har også nådd Nesodden og dermed delvis Oksval. Fra å være et sommersted for Oslofolk, begynner landskapet litt etter litt å forandre seg til havebebyggelse.

I 1917 kjøpte Nesodden kommune 2100 mål. Disse vil bli utparsellert til boligbebyggelse. I 1940-årene kjøpte advokat Odd V. B. Bugge ca. 300 mål, beliggende langs Tangenveien mellom Granholt Landhandleri og Skoklefald kirke til utparsellering av Olaf Skoklefald.

Kommunen selger tomter på Nordre Nesodden med opparbeidet veg, vann og kloakk til selveiere.

Boligbyggelaget på Nordre Nesodden holder på med bygging av 2-manns-, 4-manns- og 6-mannsboliger. Det er planlagt bygging av 1200 leiligheter, og regner en med 4 medlemmer for hver familie, blir jo dette 4800 personer. Til i dag er det bygget leiligheter for 100 familier, eller ca. 400 personer med smått og stort.

Til disse bygg bidrar kommunen med garantier for lån i Husbanken og stønadslån etter reglene derom. Dette blir ikke små summer, slik at en kan si at kommunen bidrar meget til boligbyggingen i bygden, og først og fremst da her på Nordre Nesodden, som delvis også Oksval kan regnes til. Vi har jo den nye bebyggelsen: Oksval I med 19 leilig­heter.

 

Veier.

 

År om annet bevilger Nesodden kommune et bestemt beløp (for tiden kr. 9000,-) til vedlikehold av private veier. Beløpet fordeles blant vellene på Nesodden, og Oksval Vel får sin andel av dette beløp i form av kontanter eller grus og sand.

Oksval Vel har en samlet veilengde på ca. (6,6 km. Det er derfor gjennom årene lagt ned et meget stort beløp til opparbeidelse og vedlikehold av veiene. Fellesvellets formann, Ragnv. A. Larsen, har omtalt dette på en saklig måte i sin tale på festen den 17. juli på bryggen. Se referat i Arbeiderbladet for 21. juli d. å.

Det er avholdt veibefaring på Oksval i mai måned d. å. med herr Skjørten som fagmann. Utskrift av denne befaring vedlegges som bilag. For å få en vei overtatt av kommunen, må den være anlagt etter kommunens forskrifter og være minst 4 meter bred med ordentlige grøfter.

Vinterveivedlikeholdet vil bli forsøkt utført ved pløyning med traktor og med spesialbyggede ploger for smale veier så gjerder ikke bli beskadiget. Likeledes vil det bli sørget for sand til strøing på vinterføret.

 

Vann.

 

Oksval Vel fikk nokså tidlig i stand en ordning med en sommer­vannledning fra Skoklefald tjern og ned til området ved sjøen. Man trengte vann til sine haver og husbruk (oppvask etc.). Denne vannled­ning går til den første bebyggelse på Oksval.

I 1940-årene ble det truffet et arrangement av en del av Oksval Vels medlemmer med grosserer Bachke, Flaskebekk, om vannledning til den øvre del av Oksval fra hans tjern, nemlig Flaskebekktjernet.

Begge disse vannledninger er til nytte for de av Vellets medlemmer som har overenskomst om dette. Men i tørre somre klikker det av og til med vannet fra Flaskebekk til ubehag for de interesserte. Avgiften for Flaskebekkvannet er for tiden kr. 60,- pr. år i månedene fra mai til september. Nesodden kommune har utarbeidet planer for vann til hele Nesodden.

Kommunen har ikke egne vannreservoarer. Disse må i tilfelle eksproprieres eller ordnes ad frivillighetens veg.

Med tiden vil sikkert kommunen komme til å anlegge vann- og kloakkledninger i Oksvaldistriktet også. Dette fremtvinger seg selv ved den eksplosive byggevirksomhet som for tiden foregår på nordre Nesodden.

Det vil bli et stort og kostbart anlegg, og det vil nok ta adskillige år før det kan bli realisert.

Burde ikke Nesodden kommune sikre seg alle vann og tjern på Nesodden i likhet med hva Oslo kommune så resolutt har gjort, så hadde man rådighet over vannreservoarene? Det vil sikkert bli spørsmål om vann til husbruk og vanning av haver etc. i fremtiden. selv om ikke alt kan brukes til drikkevann.

 

 

Brannvesen.

 

Nesodden kommune har et organisert brannvesen, og det er nå anskaffet en egen brannbil, skikket for å kunne benyttes også på de mange smale veier. Men har man vann nok til å bruke i tilfelle av en større brann på Nesodden?

 

Skattetakstverdier.

 

Det er nokså vanskelig å gi et riktig bilde av eiendomsverdiene på Oksval. Men regner en med ca. 200 tomter med hus og hytter, og man går ut fra en så lav skattegjennomsnittsverdi som kr. 10 000,- pr. eiendom, skulle man altså komme opp i ca. kr. 2 000 000,-. Den samlede salgsverdi av eiendommene hå Oksval ligger temmelig sikkert langt over dette beløp.

De skatter som Nesodden kommune får inn fra Oksval, kan man vel anslå til ca. kr. 30 000,- pr. år. muligens noe mer.

 

Bygningslov.

 

Nesodden kommune innførte i 1931 bygningsloven.

 

Renovasjon.

 

Det er igangsatt frivillig renovasjon for Oksval Vels medlemmer på Nesodden. De huseiere som anskaffer seg søppelkasser, kan få disse tømt regelmessig ved henvendelse til Kåre Johansen, Fjellstrand, telefon 1130, mot en rimelig tømningsgodtgjørelse.

 

Reguleringsplan for Nesodden.

 

Oksval blir foreløpig ikke berørt av reguleringsplanen på Nesodden, da Oksval Vel sendte inn protest. Denne ble tatt tilfølge av kommunen, og størstedelen av Oksval blir foreløpig betraktet som friareal.

 

Berger helselag.

 

Det er nå sørget for sykebil og helsestasjon ved forekommende sykdoms- og ulykkestilfeller. Førstehjelpmateriell finnes i bryggehuset og bestyres av vaktmannen Aksel Dahl. Syketransporten besørges av sjå­førene på Nesodden.

 

Kommunale råd, utvalg og komitéer.

 

Nesodden kommunale kontor opplyser at der for tiden er 65 komiteer innen kommunen. Man ser altså at kommunen har mange forskjelligartede interesser å ivareta. Arbeidet begynner nesten å vokse kommunen over hodet.

 

Nesodden Elektrisitetsverk.

 

meddeler ifølge skriv av 7/7 1954:

En skal i denne anledning få meddele at den 10/7 1915 ble første møte holdt i arbeidskomitéen for Nesodden Elektrisitetsverk.

Det gikk da slag i slag med møter og forhandlinger, og på sommeren 1917 ble det tilkoblet en del lysabonnenter på Oksval.

De fleste abonnentene hadde dengang mellom 100 W og 300 W på vippe. Det ble dengang ikke brukt noe til varme og kokning, så en kan merke forskjell i utviklingen. Ny tariff er i 1953/54 utarbeidet.

 

Strøm til lys og husholdningsbruk.

 

Tariff A. 1. Blandet tariff. Effektavgift kr. 80,- pr. kW pr. år. Energiavgift inntil registergrense 3 øre pr. kWh. Energiavgift over registergrense 3 øre + 10 øre pr. kWh. Det faste abonnement begrenses oppad til 1500 W.

Tariff A. 2. Overforbrukstariff. For det faste abonnement kr. 230,­ pr. kW pr. år. For overforbruk 8 øre pr. kWh.

Tariff A. 3. Vippetariff. Kr. 230,- pr. kW pr. år.

Man må være oppmerksom på at hver gang man skrur på en bryter, det være seg til belysning, kokning eller oppvarmning, kommer det et tillegg til den faste effektavgift, tariff A. l.

 

M/s Oksvald.

 

Båtforbindelsen Oslo Bunnefjord

 

I nærværende beretning om Oksval Vels 50-års jubileum henvises til beretningen for årene 1904-1944 angående starting av de forskjellige båtselskaper i årenes løp i Bunnefjorden, hvilket har resultert i A/S Nesodden-Bunnefjord Dampskibsselskap (sammenslutning av Nesodden Dampskibsselskap og Bunnefjord Dampskibsselskap). Billettprisene er i 1954 følgende:

 

 

Oslo-Fjordvangen,

enk. billett

kr. 1,70,

kort

kr. 16,50

Oslo-Pr.skjær,

-»-

kr. 2,00,

-»-

kr. 20,00

Oslo-Blylaget,

-»-

kr. 2,50,

-»-

kr. 23,00

Oslo-Knardal,

-»-

kr. 2,75,

-»-

kr. 26,00

 

 

Klippekort gjelder alle dager 1/9-31/5. I tiden 1/6-31/8 gjelder ikke disse søn- og helligdager.

At båtene også har gjennomgått en betydelig utvikling gjennom årene, vil man se av følgende skriv fra A/S Nesodden-Bunnefjord Dampskibsselskap av 10/5 d. å.:

 

«I 1950 ble «Drøbak» og «Nesodden» bygget om til motordrift. «Drøbak» ble dessuten modernisert.

D/S «Angelo» ble solgt i 1950.

I 1951 ble «Nesodtangen» og «Oksval» bygget om til motordrift og helt modernisert.

D/S «Helvig» ble solgt i 1952. I desember samme år ble M/S «Hval» og M/S «Oscar» kjøpt. M/S «Hval» ble bygget om og modernisert våren 1953 og satt i fart i mai under nytt navn «Vika».

M/S «Oscar» ble solgt igjen våren 1953 og D/S «Bundefjord» ble solgt i november samme år.»

 

I 1904 da Vellet ble stiftet, hadde man kun D/S «Vidar», «Bundefjord» og den nye «Nesodden» (bygget 1903) som gikk innover Bunnefjorden. Forbindelsen mellom Bunnefjord og Oksval var antagelig dengang kun et par ganger pr. dag da båtene gikk fra Oslo helt inn til Nesset. D/S «Vidar» var en dårlig båt og ble nokså tidlig solgt. Båtene er nå modernisert og stort sett i en bra forfatning. De båtene som nå trafikerer Bunnefjorden er D/S «Ursvik», D/S «Spro», M/S «Vika», M/S «Nesodden» og M/S «Oksvald».

Bunnefjordflåten i gamle dager. D/s «Bundefjord» før ombyggingen. «Flytebryggen» ved Østbanen var dengang det populære avgangs­ og ankomststed i Oslo

 

På Oksval brygge var det i 1953  158 500 passasjerer tilsammen begge veier.

I den tid da billettprisen var kr. 0,40 til Hellvik på 1ste plass og kr. 0,30 på 2nen, hendte det ikke sjelden at publikum snek seg over fra 2nen til 1ste plass. Det var jo ofte kaldt på fordekket, og flytningen fant sted etterat føreren var kommet på broen. Da var man jo noenlunde trygg for ikke å bli tilsnakket. 1ste plass lå dengang under dekk i salongen i en halvrunding bakerst i båten rett over propellen. Var en av de høyere herrer litt sent ute og kom gående nedover veien til bryggen, måtte føreren pent vente til de var kommet vel ombord, for ellers vanket det irettesettelser.

Båtene blåste dengang i fløyten når de kom og gikk, så landstedsbeboerne kunne gjøre seg klar til å møte sine gjester og få dem avgårde i rett tid, samtidig som de varslet om båtens ankomst og avgang.

I Aftenpostens artikkel om tilfredsstillende båt- og bussforbindelse er der fremsatt krav om bedre forbindelse med Oslo. Dette er et av de krav som Oksval Vel ville sette pris på ble imøtekommet så snart som mulig. En helt moderne båt er en ønskedrøm og ville være av stor betydning for den fremtidige, økende trafikk, men en slik båt er dess­verre meget kostbar for tiden.

Oksval har også fått en rutebilforbindelse på Nesodden ved J. Treiders bilselskap i Drøbak. Han har opprettet bilruter fra Nesoddtangen etter hver båts ankomst og avgang til Oslo innover Nesodden, hvorved en del Oksvalbeboere kan befordres frem og tilbake til sine eiendommer. Mange av disse eiendommer ligger like ved riksveien (Tangenveien) og nyter godt av denne befordring.

 

Kirken.

 

Nesodden har en av landets eldste og minste kirker, nylig vakkert restaurert. Den ligger langt fra Oksval og adkomsten dit er ikke tidsmessig. Skoklefall kirke som ligger nærmest for Oksvalbeboerne, har gudstjeneste vekselvis med de andre kirker på Nesodden. For tiden er der kun en prest, nemlig sokneprest Johan Smith. Hver huseier på Nesodden måtte i tidligere tider betale en årlig avgift til soknepresten av kr. 10,-. Denne avgift er nå bortfalt.

 

Oksval Idrettsforening.

 

Foreningen ble stiftet 19. juni 1932. Dens formål er: Fremme av idrett og interessen for samme. Foreningen er tilsluttet Nesodden Sportskrets som er et hovedorgan for alle bryggeklubbene på Nesodden.

Foreningen deltar på en rekke felter, først og fremst i fotball, men også i svømming, håndball, friidrett og terrengløp. I fotball har det vært mest framgang blant juniorene, men A-laget har også i de siste år vært fremme i teten. I år vant O. I. F. sitt første Nesoddmesterskap i fotball og vi vant dessuten en stor pokalturnering i samme gren.

Interessen blant de aktive er ganske god, når det gjelder selve konkurransene, men på møter og generalforsamlinger kommer det bare et lite antall.

Vi har i år anskaffet en del nytt idrettsmateriell, økonomien i øyeblikket er ikke særlig god.

Hovedstyret pr. 21/10 1954: Nicolai Haugan (formann), Stanley Lund (sekretær), Per Ernst (kasserer).

 

Ødeleggelse under krigen 1940-45.

 

Oksval ble under siste verdenskrig 1940-45 hjemsøkt av bomber, som forårsaket skader på hus, dog ikke av særlig stor betydning, men å rengjøre huset etter glassplinter var et stort arbeid. Ingen mennesker kom til skade. Oksval ble også rammet av det dampskip som var lastet med sprengstoff og som sank rett utenfor Oksval brygge. Det ligger der fremdeles og er ikke tatt opp. Det var det dampskipet som forårsaket den store eksplosjonen i Oslo – ved Filipstad – 19/12 1943. På Oksval gikk dengang mange ruter i stykker, og diverse skader ble forvoldt på husene nede ved sjøkanten.

 

Tyveri.

 

Gjennom årene har Oksval vært hjemsøkt av tyver. Det har alltid gått mest utover de hus som ligger langsmed strendene, og utbyttet har av og til vært bra for tyvene. Men en sjelden gang er tyvene blitt tatt, da de som regel er kommet sjøveien, roende med båt. Noen ganske unge gutter har også ved sine innbrudd forårsaket tyverier og gjort skader på hus. Her har Yngre Oksval Vel, stiftet 1953, gjort en stor innsats ved sitt arbeid for Vellets ungdom, hvorved disse er ledet over på andre veier.

 

Veibelysning.

 

Oksval Vel har selv bekostet alt elektrisk belysningsanlegg på sine private veier. Dette er skjedd ved innsamling fra medlemmene og tilskudd fra Vellet. I de senere år har Vellet besørget veibelysningsanleggs­omkostningen selv. Det er ennå forskjellige steder hvor belysning mangler, men denne vil nok komme etter hvert.

 

Oslofjordens Friluftsråd.

 

Oksval Vel er medlem av dette råd og har vært representert ved de møter som har vært holdt av formann eller sekretær gjennom årene.

 

Tvistespørsmål.

 

Prinspielt har Oksval Vel inntatt det standpunkt at man ikke skal blande seg inn i tvistemål. Dog har Vellet vært villig til å yte medlemmene den støtte det kan i viktige saker, uten å blande seg inn i de enkelte spørsmål.

 

Bryggeformann og vaktmann.

 

Gjennom mange år har Vellet hatt vaktmann til sommer- og vintertjeneste, idet vaktmannen skulle ha tilsyn med eiendommene om vinteren, når disse sto ubebodd, så tyver ikke skulle ha anledning til å gjøre innbrudd. Denne ordning har vært til nytte for medlemmene.

Vaktmann er for tiden Aksel Dahl, og han har hatt denne jobben i flere år.


Lover for Oksval Vel

 

§ 1.

Oksval Vels formål er å vareta Oksvalbeboernes felles interesserer.

 

§ 2.

Enhver eier eller medeier av grunn ved Oksval kan være medlem av vellet. Også andre kan av styret opptas som medlemmer.

 

§ 3.

Ordinært årsmøte holdes i august måned før skoleferiens utgang. Ekstraordinært møte kan innkalles med 8 dagers varsel, hvortil også styret er forpliktet når forlangende derom er kommet fram fra halvparten av medlemmene. Fullmakt kan bare gis til et annet medlem av vellet eller til en av vedkommendes familie.

 

§ 4.

Styret består av 3 personer formann, sekretær og kasserer, som velges særskilt på ordinært årsmøte blant vellets medlemmer.

Hvert år fratrer et medlem, første og annen gang ved loddtrekning, senere etter tur. Styret velger også 2 varamenn og revisor.

 

§ 5.

Styret leder vellets anliggender. I viktige tilfelle, og særlig når det gjelder spørsmål om utgifter av betydning har det å innhente medlemmenes samtykke på ordinært innkalt møte. Avgjerd kan skje ved alminnelig flertall.

 

§ 6.

Kontingenten fastsettes av det ordinære årsmøte. Utmelding kan bare finne sted til det ordinære årsmøte. Kontingenten gjelder fra årsmøte til årsmøte. Restanse over 2 år medfører strykning som medlem.

 

§ 7.

Oksval Vel kan bare oppløses når 3 på hverandre følgende ordinære årsmøter vedtar dette med 2/3 flertall av de frammøtte.

 

§ 8.

Forandring av disse lover, unntatt § 7, kan bare skje ved ordinært årsmøte og krever 2/3 flertall av de møtende medlemmer, og forslag om forandring må sendes styret innen 14 dager før møtet.

 


Formenn i Oksval Vel i 50-årsperioden har vært:

 

1904/05

Hans Bang.

1937

Eugen Andersen.

1906

Andr. Hiorth.

 

(J. W. Wettergreen fun­

1907/16

Hans Bang.

 

gerte som formann en

1917

C. Støp.

 

del av perioden. da

1918

P. Holter.

 

Eugen Andersen døde.)

1921/22

C. Støp.

1938/41

Eben Tengs.

1923

O. Røer.

1942/44

Bj. Trygg-Lier.

1924

J. R. Singer.

1945

Henry Himberg.

1925

Birger Rasmussen.

1946

Ragnv. A. Larsen.

1926

L. B. Rasch.

1947/48

Adolf Iversen.

1927

Sim. Solberg.

1949/50

Lauritz Moen.

1928/30

Hilmar Sørensen.

1951

Martin Onsager.

1932/33

Svein Krogh.

1952

Hugo Lye.

1934/36

J. W. Wettergreen.

1953/54

John Sevje.

 

Representanter til Fellesvellene på Nesodden valgt 15/8 1954:

 

l)  O.r.sakf. Hugo Lye.             3) John Sevje.

2) Frk. Gudrun Moen.             4) J.W. Wettergreen

                                                           Revisor: Løytnant Per Nissen

 

I bukten ved bryggen har vi på slutten av sommeren ved 9-tiden om morgenen hatt besøk av en hvit måke så å si hver dag i stille solskinnsdager. Den har vært ganske tam, og man kan ikke se at den er skadet på noen måte. Den ligger der og lar seg beskue, vakker som den er, men søker aldri etter mat. Den vil kanskje være med å bringe jubilanten en hilsen fra dem av Vellets medlemmer som gjennom årene siden Vellet ble startet, er vandret bort.

Så vil vi til slutt sende alle de formenn og styremedlemmer som har hatt strevet med å ordne Vellets indre og ytre saker vår beste takk for godt utført arbeid, uten her å nevne noen spesielt.

Til slutt vil jeg be Vellets medlemmer ta imot denne supplerende beretning til 40-års beretningen med forståelse, idet jeg har benyttet meg av de innholdsrike avisinnlegg, som inneholder en hel del interessante opplysninger om Vellets virksomhet. Av hensyn til omkostningene med trykningen av beretningen, er stoffet blitt så begrenset som mulig.


 

 

 

OKSVAL VEL

Vinnings- og tapskonto pr. 4/8 1954.

 

Utgifter:

 

 

Inntekter:

 

 

Vakt og renhold …………..

kr.

800,00

Kontingent ……………….

kr.

1956,00

Lysavgifter og pærer …….

»

519,92

I alt godtgjort for sand

   og sneplogkjøring …..

 

 

Porto …………………………

»

55,80

»

629,50

Telefoner ……………………

»

78,75

Arrangement, juletrefest

    for barn 1953 ………..

 

 

Sneplog og sandstrøing …

»

610,00

»

0,90

Drift av bryggehus ……….

»

160,06

Arrangement, bryggefest

    1954 ……………………

 

 

Veiarbeidet …………………

»

253,75

»

1517,70

Andre utgifter (inkl, ny

   mooring til badeflåte)…

 

 

Underskudd 1953/54 ….

»

592,90

»

904,53

 

 

 

Avskrevet på div. inventar

»

  1323,20

 

 

 

 

Kr.

4706,11

 

Kr.

4706,11

 

 

 

Fortegnelse over aktiva:

 

Kassabeholdning ………………

Kr.

1 218,77

Oslo Sparebank ……………….

»

3 546,49

Bryggehuset ……………………

»

12 000,00

Dansegulvet ……………………

»

50,00

Portskilter ………………………

»

210,00

Redskaper ………………………

»

50,00

Kartotek …………………………

»

5,00

Førstehjelp ……………………..

»

1,00

W. C. og bod …………………..

»

10,00

Badeflåte og stupetårn ………

»

10,00

Sneplog ………………………….

»

1,00

Scene og utstyr ………………..

»

10,00

Kran for slipp ………………….

»

200,00

Kontorinventar ………………..

»

1,00

15 jernbord å kr. 10,00 ………

»

150,00

Stolpesko, sikkerhetsbelte …

»

50,00

 

Kr.

17 513,26

 

 

Hertil kommer utestående kontingent pr. 4/8 1954

Kr. 420,00