Forfatterarkiv: Robert Onarheim

Folkebadstuen kommer tilbake!

Kvelden 5. januar, kommer folkebadstuen trillende tilbake på brygga og Oksval vel sine medlemmer, disponerer denne onsdager og lørdager.

Nesodden folkebadstu er en mobil badstue som besøker ulike steder på Nesodden i løpet av året (nesoddenfolkebadstu.no).

I januar /februar 2024, får Oksval igjen besøk av denne. Oksval Vel disponerer Badevogna på lørdager og onsdager.

For å booke badstuen må man ha betalt årsavgiften for Oksval Vel for 2023. Har du ikke betalt, Vipps 350 kroner til #607795 og legg inn adresse og e-post i meldingsteksten.

Når betaling av årsavgiften er registrert, kan medlemmer booke tid i Badevogna.

Her er link til booking i kalender for medlemmer av Oksval vel.

Referat fra styremøte Oksval Vel 20. november klokken 18:00

Tilstede: Per Christan, Runar, Hogne, Robert og Jørgen

Vann i Fiskestua

Det har lenge vært et ønske å få innlagt vann og toalett i Fiskestua. Lokale kan da drives som kafé særlig og samtidig være tilrettelagt for utleie, gjennom året. Det vil gi mulighet til å lage mat og kunne rengjøre service samt lokale. For at det skal kunne drives som kafé/utsalgssted, bør det også etableres toalett.  For å få dette til søker velet dialog med kommunen om tillatelse til gjennomføring av tiltaket.

Styret besluttet at det settes av 50 000 til gjennomføring av prosessen frem til iverksettelse. Dersom tiltaket godkjennes, vil Velet søke diverse stiftelser og samarbeid med kommunen for gjennomføring. 

Målsettingen er at vann og mulighet for etablering av toalett, skal være på plass til sommeren 2023.

Kloakk – oppkomme og underdimensjonering 

I løpet av høsten, har det vært uværsperioder der det har kommet opp kloakk på Oksval stranda samt ned mot brygga. Kommunen er bevisst utfordringen og sammen med andre utfordringer jobbes det med en løsning. Saken meldes videre til Nesodden velforbund som tar det videre med kommunen. 

Medlemskontingent 

Den er uforandret, i tråd med beslutningen på generalforsamlingen. Det oppfordres til at medlemmer sender medlemsinformasjon til info@oksval.no, slik at medlemmene kan få tilsendt kontingent på e-post! Dette forenkler administrasjonen. Kontingenten er 350 per år.  

Informasjonen må inneholde:
E-post, fornavn, etternavn, mobil og gateadresse.

Badstuen

Tilgang til badstuen i Brygghuset, er forbeholdt velets medlemmer og forutsetter at den årlige kontingenten er betalt. I tillegg må man melde seg inn i badstuen og betale innmeldingsavgiften på 1 000. Innmelding skjer ved å sende en e-post til oksvalbadstu@gmail.com.

Økonomi

Det er 150 000 på konto i dag og velet har ytt et lån til veilaget på 50 000 som skal tilbakebetales i april 2024.

Badevogna kommer trillende inn på brygga!

31. august, kommer folkebadstuen trillende inn på brygga og Oksval vel sine medlemmer, disponerer denne onsdager og lørdager.

Nesodden folkebadstu er en mobil badstue som besøker ulike steder på Nesodden i løpet av året (nesoddenfolkebadstu.no).

I september / oktober 2023 får Oksval besøk av denne. Oksval Vel disponerer Badevogna på lørdager og onsdager.

For å booke badstuen må man ha betalt årsavgiften for Oksval Vel for 2022. Har du ikke betalt, Vipps 350 kroner til #607795 og legg inn adresse og e-post i meldingsteksten.

Når betaling av årsavgiften er registrert, kan medlemmer booke tid i Badevogna.

Her er link til booking i kalender for medlemmer av Oksval vel.

Generalforsamling i Oksval vel – 24. august 2023

Vi kaller med dette inn til Generalforsamling i Oksval vel 24. august klokken 18:00, i Fiske stua.

Agenda:

 1. Valg av møteleder og referent, signering av protokoll
 2. Innkalling og dagsorden
 3. Gjennomgang referat generalforsamling 2021
 4. Årsberetning og regnskap med revisors innstilling regnskap 2022
 5. Kontingentfastsettelse for neste kalenderår
 6. Aktivitetsplan og budsjett for 2023
 7. Valg av valgkomite
 8. Valg av styreleder, øvrige faste styremedlemmer og varemedlemmer til styret
 9. Valg av revisor
 10. Orienteringssaker
  1. Badebingen
  2. Nesodden velforbund
  3. Oppstart planarbeid for Oksval/Ursvik
  4. Vann til Fiske stua og dialog med kommunen

Nedenfor følger papirene til generalforsamlingen:

Årsberetning 2022
Oksval vel regnskap 2022
Revisjonsberetning 2022 Oksval Vel
Oksval vel budsjett 2023
Oksval vel balanse 2022
Referat fra Generalforsamling 2021

Innkalling til generalforsamling i Oksval Vel veilag 2023

Generalforsamlingen avholdes på Oksva brygge i Velhuset, torsdag 20. april kl.
1930. Vi ønsker alle medlemmer i Oksval Vel veilag velkommen til årsmøte.

Årets dugnad avholdes onsdag 31.mai kl 1800 – sett av tiden nå!

Vi ønsker å redusere kostnadene ved fakturautsendelse, ved å gå over til
elektronisk faktura. Vi ber deg(fakturamottaker) derfor om å sende oss
en e-post med gårds- og bruksnummer som står på fakturaen og opplyse
ditt telefonnummer og e-postadresse. E-post sendes til
veilag@oksval.no.

Generalforsamlingspapirer 2023

Innkalling til Generalforsamling i Oksval vel 2022

Vi ønsker alle beboere på Oksval velkommen til årlig møte! Beboere som ikke er medlem i velet, kan bli det i møtet eventuelt ved å sende en e-post til info@oksval.no.

Generalforsamlingen finner sted torsdag 29. september klokken 18:00 i Bryggehuset og med følgende agenda:

 1. Valg av møteleder, referent og signering av protokoll 
 2. Innkalling og dagsorden
 3. Årsberetning og regnskap for 2020 og 2021
 4. Kontingent – fastsettelse og innkreving
 5. Aktivitetsplan og budsjett 2022 og 2023
 6. Valg av valgkomitéen
 7. Valg av styre
 8. Valg av revisor
 9. Orienteringssaker
  1. Badebinge
  2. ISI-banen
 10. Eventuelt

Innspill til agendaen sendes robertonarheim@icloud.com, innen 24 september.

Dokumentene til møtet legges ut på nettsiden, i løpet av 25. september.

Vel møtt!

Robert Onarheim – fungerende leder – Oksval vel